Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

Riaditeľka MŠ Veľké Pole oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, že si môžu vyzdrvihnuť prihlášku do MŠ na obecnom úrade, kde sa dozvedia aj bližšie informácie.

Vyplnené prihlášky treba doniesť na obecný úrad do 31.5.2020

 

Prihláška do MŠ /zobrazí sa po kliknutí/

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZINFEKCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV

V OBCI VEĽKÉ POLE : 

FOTO  /zobrazí sa po kliknutí/ 

zverejnené od 20. 3.2020

---------------------------------------------------------------------------------

OPATRENIA :   

Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození ver. zdravia 

/zobrazí sa po kliknutí/ 

zverejnené od 20.3.2020

 

 

 

Vedúca pošty vo Veľkom Poli oznamuje, že s účinnosťou od pondelka 16.03.2020, zakazuje vstupovať občanom do priestorov pošty bez ochranného rúška prípadne iného prekrytia nosa a úst. Taktiež vstup do priestorov pošty je možný len po jednej osobe. Ak nedodržíte tento zákaz, pošta Vás nevybaví ! Ďakujeme za porozumenie.

zverejnené od 16.3.2020

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vážený občania

na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa

12.3.2020 oznamujeme, že Obecný úrad Veľké Pole bude mať

stránkové hodiny pre verejnosť s účinnosťou

od 16.3.2020 do odvolania nasledovne:

pondelok až piatok  8:00 - 11:00

V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky.

045/ 68 95 123

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEREJNÁ VYHLÁŠKA : 

 

Rozhodnutie izolácia v domácom prostredí /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Rozhodnutie zákaz hromadných podujatí /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe /zobrazí sa po kliknutí/ 

zverejnené od 10.3.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronavírus : COVID - 19

všeobecné informácie a odporúčania

 

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom/zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy/zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Ako sa šíri vírus COVID - 19 ? /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Aký nebezpečný je COVID - 19 ? /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

 Je možné sa nakaziť vírusom COVID - 19 aj od osoby, ktorá nevykazuje žiadne symptómy? /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

U koho môže COVID - 19 vyvolať zvýšené riziko vážnych symptómov?  /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Výsledky volieb do NR SR z dňa   29. februára 2020 v obci Veľké Pole : 

 

Voľby 2020 /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 365

Pocet platných odozdaných hlasov : 169

Účasť : 46,3 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt,  do ktorého sa obec zapojila je spolufinancovaný

Európskou úniou : 

 

Wifi pre Teba  /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

                                                    zverejnené od 27.1.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

Daňové priznanie

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňovník podáva daňové priznanie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

 

Ako postupovať pri podaní daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.  Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu. 

 

 tlačiva na stiahnutie :  

Priznanie /zobrazí sa po kliknutí/ 

                

Poučenie na vyplnenie priznania /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakty na kominárov pôsobiacich v našom regióne:
 
Ing. Ľuboš Barbora – 0911520898                     

Ing. Rudolf Pukan – 0911653399

Michal Tužinský – 0904635973                        

Milan Toryský – 0903541743

Štefan Hudec - 0903510026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ochrana osobných údajov /zobrazí sa po kliknutí/

 

----------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller