Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

OBEC VEĽKÉ POLE, Veľké Pole č. 1, 966 74 Veľké Pole IČO:00321079

Vyhlasuje

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy

na prenájom nehnuteľného majetku Obce Veľké Pole, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Veľké Pole: pozemkov na

LV 269 a 437 ako TTP a lesná plocha o výmere 500563 m² (50,0563 ha)

evidovaný na Okresnom úrade v Žarnovica, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 269 a 437 vedenom pre okres Žarnovica, obec Veľké Pole, katastrálne územie Veľké Pole, vo vlastníctve Obce Veľké Pole v podiele 1/1.

 

 PODMIENKY obchod. verejnej súťaže /zobrazí sa po kliknutí/

 

Tlačivá na stiahnutie : 

4.1.1. Čestné vyhlasenie - oboznam/zobrazí sa po kliknutí/

 

4.1.2. Suhlas s obchod. podmienkami. /zobrazí sa po kliknutí/

 

4.1.3. Súhlas so sprac. os. údajov   /zobrazí sa po kliknutí/

 

4.1.4. Potvrdenie  /zobrazí sa po kliknutí/

 

Vypis LV 269 a 437 : 

 

LV 269 /zobrazí sa po kliknutí/

 

LV 437 /zobrazí sa po kliknutí/

 

Zoznam parciel /zobrazí sa po kliknutí/

 

 

zverejnené od  28.07.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH PRIESTOROV OBCE

 

PRENAJOM OBCHODU   /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od  09.07.2020

----------------------------------------------------------------------------------

Informácia o Zdravotnom stredisku v Žarnovici : 

 

 Rekonštrukcia - Zdravotného strediska /zobrazí sa po kliknutí/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejné vyhlášky hlavného hygienika SR : 

 

 

Ruška /zobrazí sa po kliknutí/

 

Zrušenie štatnej karantény /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené od 10.06.2020

 

4. fáza uvoľňovania opatrení /zobrazí sa po kliknutí/

 

Návštevy /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené od 03.06.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V371

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Veľké Pole

Miesto realizácie: Obec Veľké Pole

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Obecný úrad / Externý AP
  2. Polyfunkčné ihrisko pri MŠ   / Externý AP 
  3. VP Kultúrny dom / Externý AP
  4. Stĺp VO, Horný koniec / Externý AP
  5. Multifunkčné ihrisko  / Externý AP 
  6. Dom smútku / Externý AP
  7. VO Rybník / Externý AP
  8. Stĺp VO / Externý AP
  9. Hospodárska činnosť / Externý AP
  10. Dolný koniec  / Externý AP 

 

Aktuálny stav realizácie projektu: 23.09.2019 –VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Plagát/zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od 03.06.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt,  do ktorého sa obec zapojila je spolufinancovaný

Európskou úniou : 

 

Wifi pre Teba  /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

                                                    zverejnené od 27.1.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Záverečný účet Obce Veľké Pole za rok 2019 

/zobrazí sa po kliknutí/

______________________________________________________

 

 

Ochrana osobných údajov /zobrazí sa po kliknutí/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller