Obec Veľké Pole

VZN2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7-9/2012 

- určenie školských obvodov na území obce Veľké Pole

VZN7_2012.pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2012 

- o určení výšky dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľké Pole.

VZN6_2012.pdf


 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2012 

- o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole.

VZN5_2012.pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2012 

- o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva,
dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území
obce Veľké Pole.

VZN4_2012.pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2012 

- o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2013
a ďalšie zdaňovacie obdobia

VZN3_2012.pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012 

- o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013

VZN2_2012.pdf


 

 
 
 
 

Reklama

eScomp logoLom Zaller