Obec Veľké Pole

Pokyny pre zber odpadov

KOMUNÁLNY ODPAD: 

Zber komunálneho odpadu je každý nepárny týždeň v utorok.

 

TRIEDENÝ (SEPAROVANÝ) ODPAD: 

Pravidlá triedenia odpadov:

1. PAPIER:
   - patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, kartón,
     vlnitá papierová lepenka
   - nepatria sem:  obaly od mlieka a džúsov, celofán, kopírovací papier, znečistený papier

2. PLASTY:
   - patria sem: fólie, sáčky, tašky, PET fľaše
   - nepatria sem: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly

3. SKLO: 
   - patria sem: fľaše, poháre, črepy, tabuľové sklo
   - nepatria sem: porcelán, zrkadlá, žiarovky, sklo obsahujúce drôt

Zberový kalendár separovaného odpadu na rok 2022:

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller