SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pracovná ponuka

 18.09.2023

Obecný úrad vo Veľkom Poli vyhlasuje výberové konanie na miesto

účtovník/účtovníčka - ekonóm/ekonómka obce.

Miesto práce: Obecný úrad Veľké Pole

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu:  podľa dohody

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

           Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy

 • zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou,
 • zabezpečuje bezhotovostný platobný styk v peňažných ústavoch a sleduje stav účtov,
 • vypracúva v spolupráci s orgánmi obce návrhy viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
 • priebežne sleduje plnenie rozpočtu,
 • vypracúva správy o hospodárení obce,
 • vypracúva záverečný účet obce
 • vypracúva účtovnú závierku obce a konsolidovanú účtovnú závierku obce pre zabezpečenie ich overenie audítorom,
 • vykonáva kontrolu úhrad záväzkov obce,
 • zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce,
 • zabezpečuje včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť materskej školy, školskej jedálne, spoločného obecného úradu, a pod. a kontroluje ich využitie,
 • vedie podrobnú evidenciu majetku obce,
 • pripravuje podklady na vykonávanie inventarizácie,
 • vedie mzdovú agendu obce,
 • eviduje došlé faktúry, preskúmava ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich včasnú úhradu a zabezpečuje povinné zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce,
 • spracovávanie štatistických výkazov
 • príprava pracovných zmlúv a dohôd
 • spracovanie ročného zúčtovania dane
 • plní ďalšie úlohy podľa potrieb obce
 • plní ďalšie úlohy podľa potrieb obce a zadania nadriadeného.

 

Bližšie info u starostu obce - Františeka Demetera , 0902 905 241 ,

e-mail : ocu@velkepole.sk


Zoznam aktualít: