SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na post riaditeľa/ky MŠ Veľké Pole

 08.07.2024

Obec Veľké Pole, 966 74  Veľké Pole č.1

 

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/ka školy:

 

Materskej školy   Veľké Pole

s predpokladaným nástupom od 1. septembra   2024

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

 • vzdelanie v zmysle  vyhlášky MŠ SR č.173/2023 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, (od 01.01.2017 sa vyžaduje absolvovanie I. atestácie),  kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť v súlade s § 15  zákona č. 138/2019 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť v súlade s §16  zákona č. 138/2019 Z. z.
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17  zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

Iné kritériá a požiadavky uchádzača:

 • manažérske a organizačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, komunikatívnosť, flexibilita, kreativita a zodpovednosť
 • skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov vítané
 • základné vedomosti a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve tykajúcej sa materskej školy
 • ovládanie práce s počítačom na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)

Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť: *

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis
 • potvrdenie o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na najbližšie 2 roky
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Písomnú žiadosť o zaradenie  do výberového konania s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 08.08.2024 do 12,oo hod. na adresu:

                                                   Obecný úrad,  966 74  Veľké Pole č.1.

Obálku označte  „Výberové konanie – Riaditeľ/ka MŠ - neotvárať“

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dni pred jeho konaním.

 

Vo  Veľkom Poli , 08.07. 2024

 

                      František Demeter

            starosta obce         


Zoznam aktualít: